Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2017

Ayaka
4680 a1ab 390
Reposted fromfeels feels viaflyleaf flyleaf
Ayaka
1106 2ea2 390
Reposted frompiehus piehus
Ayaka
6494 9b1a 390
Reposted fromOnlyRed OnlyRed viausual usual
0633 6947 390
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viafar-away far-away
Ayaka
A jednak często jest, że ktoś słowem złym zabija tak, jak nożem.
— Czesław Niemen
8215 8b34 390
Reposted fromerial erial viaBadyl Badyl
Ayaka
4949 4286 390
Reposted frommental-cat mental-cat viayourhabit yourhabit
Ayaka
5179 53cb 390
Reposted fromkaiee kaiee vianiezbywalnie niezbywalnie
Ayaka
1782 8cf6 390
4893 4178 390
Ayaka
OMG it's full of stars!
Reposted fromjackal jackal vianaich naich
1787 18ff 390
Ayaka
Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji.
— Taco Hemingway
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamielle mielle
Ayaka
3368 5718 390
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viamielle mielle
Ayaka
Ayaka
"Może teraz leżysz z otwartymi oczyma i powtarzasz moje imię. Może boisz się jutra, tak jak i ja? Jeżeli w tej chwili potrafisz zrozumieć i domyślić się czegoś, to pamiętaj: jestem teraz z tobą(...) Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie."
— Marek Hłasko - "Ósmy dzień tygodnia"
Ayaka
0756 3849 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viachangecolour changecolour
1522 03d7 390
Reposted fromfreakish freakish viachangecolour changecolour
Ayaka
Ayaka

"Później bywa zwykle za późno."

— Wiesław Myśliwski - "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromonzuiver onzuiver vialivhanna livhanna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl